s o n e k s

Yerel Yönetim Araştırması

Son çeyrek asırda, özellikle yerel yönetimlere yönelik olarak yapılan hukuki düzenlemeler ve sosyal hayatımızda göreceli olarak artan yerel yönetimlerin rolü, yerel yönetimlerin önemini fazlasıyla artırmıştır.

Siyasal hayatımızda, özellikle vatandaş odaklı hizmet sunumlarında karar verme mekanizmalarına ait yetki ve sorumluluğun yerel yönetimlerle daha fazla paylaşılmasına dönük eğilim, yerel yönetimlerin yeniden yapılanmalarını, ileriye yönelik yeni projeksiyonlar oluşturmalarını ve hizmet stratejilerini daha bilimsel tabanlı oluşturmalarını zorunlu hale getirmiştir.

Yerel yönetim araştırmaları aracılığıyla, yerel yöneticilere ve diğer ilgililere; halkın kendisine sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyet, istekleri, beklentileri, önerileri, siyasal eğilimleri, bir sonraki seçime yönelik görüşleri, merkezi idarenin (siyasi iktidarın) ülke düzeyindeki ve yerel düzeydeki politikalarından etkilenme biçimleri ve bunlardan memnuniyet dereceleri gibi konularda ayrıntılı bilgiler sunmak temel amaçtır.

Bu araştırmaların yanında aynı zamanda; çalışanlara yönelik memnuniyet araştırmaları ile de vatandaşın beklentileri, talepleri veya eleştirilerinin faaliyet bazında değerlendirmesi yapılmakta, kurum içi röntgenin de çekilmektedir.

Böylece, elde edilen tüm sonuçların birlikte değerlendirilmesi suretiyle kesin sonuca ve analize ulaşılması sağlanacak, devam ettirilecek süreçlerin yönetimi ve planlaması daha rahat ve doğru bir zeminde yapılabilecektir.

Yapılan memnuniyet araştırmaları birlikte analiz edilerek, varsa aksayan yönlerin nerden kaynaklandığı belirlenecektir.

Sonuç itibariyle, geliştirilen bu yöntemle,

– Öncelikli hizmet alanları,

– İyileştirme alanları,

– Yatırım kararları

ile ilgili strateji önerileri sunulacak ve bilimsel karar alma teknikleri ile karar oluşturmalarını sağlayacak verilerin yerel yöneticilere sunulması sağlanacaktır.

Bunun sonucunda;

– Belediye ve bağlı kuruluşlarının gerçekleştirdikleri faaliyetlere yönelik ‘algı’ ölçülecek ve buradan hareketle ‘memnuniyet düzeyi’ tespit edilecektir.

– Belediye ve bağlı kuruluşlarının bütün faaliyetlerine atfedilen ‘öncelik ve önem’den yola çıkılarak ‘beklentiler’i ayrı ayrı tespit edilecektir.